Predicerar företagens CSR-arbete de anställdas organisatoriska engagemang? : En kvantitativ undersökning om anställda på företag i privat sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka om Corporate Social Responsibility (CSR) kunde predicera de anställdas organisatoriska engagemang (OC). De tre olika dimensionerna inom CSR; miljö, socialt och ekonomiskt ansvarstagande togs i beaktning för att undersöka vilka av dem som kunde predicera respektive dimension av OC; affektivt engagemang, varaktighet i organisationen och normativt engagemang. Frågeställningarna formulerades således; ”Går det att finna ett samband mellan de tre dimensionerna i organisationernas CSR-arbete och de tre dimensionerna i de anställdas organisatoriska engagemang (OC)?”Vilka av de tre dimensionerna av CSR kan predicera de tre dimensionerna av OC hos de anställda?”. Studien genomfördes efter en kvantitativ design bestående av en webbaserad enkät som besvarades av 98 personer anställda inom privat sektor i Mellansverige. Data analyserades med tre multipla regressionsanalyser. Resultatet visade på att det förelåg ett signifikant samband mellan den sociala aspekten av CSR mot samtliga aspekter inom OC. Resultatet visade även att det inte förelåg något signifikant samband mellan varken den ekonomiska eller miljömässiga aspekten av CSR mot aspekterna inom OC. Slutsatsen av denna undersökning blev att det är av stor vikt att aktivt arbeta med CSR-frågor för att ha ett organisatoriskt engagemang hos de anställda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)