Dubbla identiteter, gringopolare, blattesvenska = Invandrarungdomar i Sverige? : En studie om invandrarungdomars syn på kultur, identitetsskapande, språk och grupptillhörighet

Detta är en L2-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning:

Ungdomars uppfattningar om kulturmöten och dess inverkan för deras identitetsskapande process är vad denna antologi handlar om. Bidragen, som metodologiskt utgår från Grundad teori, bygger på observationer och intervjuer genomförda på geografiskt olika platser i Sverige. Teoretiskt knyter studierna an till identitet och etnicitet. Identitetsskapande bland invandrarungdomar behandlas ur tre olika perspektiv. Det första av dessa belyser invandrarungdomars dubbla identiteter och de kulturtillhörighetskriser som skapas genom de olika kulturer de lever i.

Intervjuerna visade här att invandrarungdomarna upplever sig ha dubbla identiteter och därmed klär sig i olika roller för att lättare socialisera sig in i olika grupper. Det andra perspektivet rör invandrarungdomars upplevelser av utanförskap och grupptillhörighetsbehov. Resultatet av detta antologibidrag visade invandrarungdomars benägenhet för vänskapsrelationsskapande med andra invandrare för att deras grupptillhörighetsbehov i dessa relationer blir tillfredställda vilket i sin tur leder till minskad utanförskapskänsla. Det tredje och sista perspektivet handlar om språkliga tillhörigheter, vad som händer med det svenska språket då olika kulturer möts och varför invandrarungdomarna i de svenskglesa förorterna föredrar att prata ”blattesvenska”. Resultatet av studien visar att ungdomarna med hjälp av språket visar vilka dom är och att de genom det känner en gemenskap och trygghet som de inte finner hos etniskt svenska ungdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)