Nya sociala regler i offentliga rum när mobilanvändning involveras under ett grupparbete : En etnografisk studie om mobilens inverkan på arbetesgrupper

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie har riktat sin uppmärksamhet på smarttelefoner. Syftet med denna studie är att belysa mobilens påverkan på arbetsgruppers uppmärksamhet och fokus samt på deras känsloupplevelser under ett grupparbete. De frågeställningar som är relevanta för att uppnå syftet är: Hur uppfattas mobiltelefonanvändning av studenter gällande uppmärksamhet och fokus?  Hur uppfattas mobiltelefonanvändning bland deltagare under ett grupparbete? I vilket syfte används mobilen under ett grupparbete?  Genom ett etnografiskt tillvägagångsätt analyseras mobiltelefonteknikens påverkan för det sociala samspelet mellan studenter i grupparbeten. Studien utfördes på två stora universitet i Sverige. Under etnografin observerades gruppmedlemmarnas beteende kring mobilen under grupparbete. Dessutom intervjuades studenter om vilken påverkan mobilen har för deras samspel med grupparbetesmedelemmarna. Den insamlade empirin analyserades utifrån teorier om interaktionsritualer, emotioner samt splittring av uppmärksamhet. Resultatet visar att det finns strategier och regler för hur individer som befinner sig i ett gruppsammanhang kan använda mobilen på ett sådant sätt som är ansett att vara socialt acceptabelt/icke acceptabelt av närvarande gruppmedlemmar under ett grupptillfälle. Om mobilen inte hanteras rätt förekommer negativa sanktioner såsom en irriterad blick, tillsägelse eller utfrysning. Om mobilanvändandet å andra sidan utförs på ett korrekt sätt kan det ge ökad positiv stämning under grupparbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)