Igenkännbara kön – Konstruktioner av transpersoner i fyra skrifter från

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Malte Magnusson; [2017-01-24]

Nyckelord: transperson; myndighet; hbtq; genus;

Sammanfattning: Studien undersöker hur transpersoners kön konstrueras i fyra publikationer från Socialstyrelsenoch Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna var vid tillfället för studien i en process avmaterialproduktion vilken ämnar öka kunskapen om transpersoner och deras situation i detsvenska samhället. De fyra publikationerna är material av denna typ. Intresset till studienväcktes då författaren har en uppfattning om att myndigheternas konstruktioner avtranspersoner kan påverka hur yrkesverksamma ser på transpersoner som grupp. Iförlängningen kan denna syn antas påverka bemötandet av transpersoner i praktiken,exempelvis som klienter inom socialtjänsten. För att granska de olika texterna användes endiskursanalytisk ansats med innehållsanalytiska inslag. Socialkonstruktivism, queerteori ochdelar av Ahmeds queera fenomenologi har fått stå till grund för analysen som visar på atttranspersoners kön konstrueras som skilda från identitet och normbrytande, samt mindre riktigaän cispersoners kön. Analysen visar även på en syn på transpersoner som födda i fel kropp samtatt transpersoner ofta sätts in i en patologiserande kontext, de tillfällen då fokus läggs påkönsutredning, diagnos och vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)