Varför källsorterar individer? : En kvalitativ studie av två generationer i Uppsala kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka varför individer i Uppsala kommun källsorterar och vad som möjliggör och hindrar deras källsortering utifrån olika aspekter såsom bostadsform, upplevda samhällsnormer och ålder. För att besvara syftet ställdes frågeställningarna: Vilken inverkan har bostadsform på individers källsortering?, Hur påverkar tillgängligheten till avfallsrum och upplevelsen av det individers källsortering?, Hur påverkar upplevelsen av normer olika individers källsortering? och På vilket sätt påverkar generationstillhörighet individens källsortering?. Metoden för undersökningen var kvalitativa intervjuer i kombination med observation. Resultatet visar på att orsaker till varför en individ källsorterar eller inte ligger på individnivå snarare än generation. Individens syn på miljön har en viktig påverkan på om en individ källsorterar eller inte. Det är den specifika bostaden med dess förutsättningar för källsortering som har större inverkan på källsortering än bostadstypen i sig. Tillgänglighetsaspekten var viktig för samtliga respondenter men det varierade från individ till individ beroende på deras egen attityd och värderingar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)