En analys av läromedel för att upptäcka kommunikativ interaktion inom matematik i årskurs 6

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Examensarbetets syfte är att undersöka tre läromedel som består av en eller två läroböcker och tillhörande lärarhandledning, för att se hur stor del av läromedlen som berör den kommunikativa förmågan i förhållande till Skolverkets kursplan i matematik. Examensarbetet vill även analysera hur lärarhandledningen har en påverkan till hur kommunikativ interaktion inkluderas i undervisningen.Genom att analysera läromedel vill examensarbetet kartlägga i hur stor utsträckningläromedel bjuder in till kommunikativ interaktion mellan elever och mellan elev och lärare. Det vill även visa hur stor del av den kommunikativa förmågan som utmanas i tre olika läromedel som används i svenska skolor. Läromedlets innehåll har analyserats utifrån fem frågor och kvantifiering har gjorts av läromedlens alla uppgifter. Läromedelsserierna som har analyserats är Favorit matematik, Koll på matematik och Prima Formula som alla är anpassade för årskurs 6. För att besvara examensarbetets frågeställning har ett analysverktyg utformats medhjälp av ett kodningsschema och kodningsmanual som består av fem frågor som har analyserat tre olika läromedels innehåll utifrån en kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta för att tolka och kategorisera innehållet. I resultatet av de tre valda läromedelsserierna visade resultatet att upp till cirka en tredjedel av alla uppgifter som finns i lärobok och lärarhandledning bjuder in till interaktion där eleverna får öva på förmågan att samtala om matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)