Plattformsekonomin och dess förutsättningar- en kvalitativ studie om samverkan mellan arbetsmarknadens parter inom plattformekonomin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Emma Thelin; [2019-10-18]

Nyckelord: plattformsekonomi; gig-ekonomi; partssamverkan;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka förutsättningar plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Uppsatsen behandlar de upplevelser som parterna själva beskriver kring förutsättningar att bedriva samverkan inom plattformsekonomin. Min utgångspunkt i denna uppsats var att samverkan mellan parterna inom plattformsekonomin var låg och att det därför fanns ett intresse att undersöka om denna upp-fattning stämde. Samt vilka förutsättningar inom just plattformekonomin som upplevs påverka parternas samverkan. De parter som därför är inkluderade i min studie är en fackförening och två arbetsgivare som förmedlar olika typer av plattformsbaserat arbete. Deras upplevelse av de förutsätt-ningar som plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter är det material som ligger till grund för min analys kring hur vi kan förklara samverkan. För att förklara vad samverkan beror på har jag använt mig av strukturförändringsper-spektivet, institutionell teori och maktperspektiv. Mitt empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med respektive part. Jag har även använt mig av litteratur för att förklara bakgrund och teorier som jag ansåg vara behjälpliga i att förstå mitt ämnesval och ge ytterligare förståelse och förklaringar till varför partsrelationen inom plattformsekonomin ser ut som den gör. Slutsatsen av min studie är att förutsättningar för samverkan kan förklaras genom den förmedling av arbete som sker inom plattformsekonomin, parternas inställning till platt-formsekonomin och parternas accepterande av den vedertagna arbetsmarknadsmodellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)