Omforma - Forskning genom design – en undersökning om omformning av oanvända produkter i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Våra hem fylls med produkter baserade på behov och önskemål och användningenav produkterna avtar efter en kortare tid då behovet att ersätta produkterna mednya känns lockande. Samhället är byggt för att avfallssystemet skall kunna ta övervåra produkter som vi inte längre använder.Den här studien undersöker hur man genom design kan uppmuntra till attanvända befintliga produkter i hemmet som man tröttnat på genom att omformadem. Studien stödjs av teoretiska grunder såsom hållbar utveckling, cirkulärekonomi, emotionell design, redesign och kritisk design. Empirin bestod avpilotstudie och semistrukturerade intervjuer med studiens målgrupp, som ärmiljömedvetna med en strävan efter en mer hållbar livsstil och som inte är direkttrendsökare.En omformning av en befintlig produkt studeras genom redesign sommålsättning för ett mer hållbart designförslag. Kritisk design som ett perspektivdiskuterar hur samhällets linjära ekonomi bör utvecklas och yrkesrollens kontextskulle kunna se ut i ett fiktivt, holistiskt system. Syftet är att förebygga ersättandetav nya produkter när man tröttnat på dem genom omformning av en befintligprodukt eller att produkter hamnar i avfallstrappan.Studiens slutsats visar ett alternativt designförslag genom prototyp i skala 1:1av en omformning av en befintlig klädställning, som respondent tröttnat på i sitthem. Designförslaget med en strävan mot ett mer hållbart alternativ som kan genytt liv till produkten och med hopp om återanvändning. Detta sker främst genompersonlig design som designinriktning, som är baserat på användarens uppfattningoch tycke. Ett fiktivt system presenteras i studiens diskussions del genom kritiskdesign och som även framför för hur studiens designförslag kan appliceras i ettstörre system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)