Affärsplanen, en företagsprofilering? : Struktur vs. kreativitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Med denna uppsats vill vi väcka tankar om rådande synsätt inom företagsutveckling. Vi har valt att fokusera på ett av de första stegen i en verksamhets profilering, nämligenaffärsplanering. Affärsplanering är ett allmänt känt begrepp i vårt företagssamhälle ochen god affärsplan har under de senaste decennierna nästintill klassats som synonymt medframgång. Vår avsikt med denna uppsats är att kasta en ljusglimt över affärsplanens fokusoch institutionaliserade roll för att sedan visa på hur man med ett kreativare synsätt kanlyfta fram verksamhetens profil i utformandet av planen, och det på ett mer visuellt ochtilltalande sätt.Då vi önskade att först skriva en affärsplan, som den är tilltänkt och rekommenderad attse ut, kände vi att vår studie skulle ge bäst utfall om vi applicerade detta på ett praktikfall.Vi sökte därför upp ett företag och fann då en verksamhet som har drivits i fem år utan enutformad affärsplan. Nu kände ägaren till företaget att tiden var inne och det var av storvikt att det genomfördes innan verksamheten kunde ta nästa steg i utvecklingen. Vi har ivår studie fördjupat oss i affärsplanens historia och dess funktion, allt för att få en så djupinsikt i ämnet som möjligt samt för att kunna skapa en så tillförlitlig och korrektaffärsplan som möjligt. Under arbetsprocessen har vi sedan valt att låta oss inspireras avalternativa teorier och studier som inte är vanligt förekommande i denna kontext, vi villemed hjälp av dessa försöka frigöra oss ifrån förutfattade meningar om affärsplanens givnastruktur, att försöka ”se utanför boxen”. Detta för att i vårt nästa steg i utformandet avaffärsplanen ta hjälp av dessa ”alternativa” teorier, så som vi finner till exempel estetikoch narrativism, och på så sätt försöka skapa en så tilltalande och inspirerande affärsplansom möjligt. Syftet med denna uppsats utgörs av studier av de teorier som hjälpt oss attbeskriva och vidare analysera begreppet affärsplan, för att på så sätt kunna komma framtill det mål vi hade, det vill säga att göra en affärsplan åt ett specifikt företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)