Hur insatt är du i hur du betygsätts? : En kvantitativ studie om gymnasieelevers uppfattningar om bedömning och betygsättning i idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att beskriva och analysera gymnasieelevers uppfattningar om hur bedömning och betygssättning sker i ämnet idrott och hälsa, samt om det finns några skillnader i uppfattning mellan killar och tjejer. Frågeställningarna var: 1. Vilken uppfattning har elever om när bedömning och betygsättning sker? 2. Vilken uppfattning har elever om vad de blir bedömda och betygsatta på? 3. Hur uppfattar elever att lärare går tillväga för att informera om bedömning och betygsättning? 4. Hur ser den eventuella skillnaden ut mellan killars och tjejers uppfattning om betyg och bedömning.

Metod: En kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte; en enkät med fasta svarsalternativ. Enkäten riktades till gymnasieelever, totalt besvarade 196 elever på enkäten, varav 117 killar och 79 tjejer. Eleverna valdes ut genom ett bekvämlighets- och tillfällighetsurval. Endast få interna bortfall förekom.

Resultat: Resultatet visade att eleverna trodde sig bli bedömda och betygsatta på fler punkter än vad som står skrivet i den rådande läroplanen. Majoriteten trodde även att de hela tiden blev bedömda under lektionerna. Trots ovan nämnda resultat ansåg eleverna att deras lärare var tydlig med information om hur bedömning och betygssättning går till. Det fanns en tendens (p=0,052) till att killar ansågs sig ha en större förståelse för betygskraven än vad tjejer ansåg sig ha.

Slutsats: Elevernas upplevelse av bedömning och betygsättning står i motsats till vad som anges i kursplanen, men vad detta beror på besvaras inte i denna studie. Eleverna angav att de blev bedömda konstant, vilket visar på en avsaknad av formativ bedömning från lärarnas sida. Inga signifikanta könsskillnader vad gäller elevernas uppfattning av bedömning och betygsättning förekommer i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)