Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Markus Åhlund; [2019]

Nyckelord: logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

Sammanfattning: Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. De taktiska kraven på förbandet innebar att kunna hålla en hög beredskap med hög tillgänglighet i en konfliktfylld miljö i syfte att rädda liv. Den här studien syftar till att undersöka förbandets logistik och hur den påverkade förbandets operationer och verksamhet men även att undersöka i vilken utsträckning Moshe Kress teoribildning kan förklara logistiken i det valda fallet. Undersökningen visar på ett minimalistiskt logistiksystem som också bidrog positivt till förbandets operationer och verksamhet. Vidare var förbandet i hög grad beroende av extern försörjning där baseringen spelade en avgörande roll. Insatsen föregicks av en omfattande planering för att säkerställa tillgänglighet, både i insatsområdet och på hemmaförband. Undersökningen visar på att de största framgångsfaktorerna för logistiksystemet var framsynthet, tillgänglighet, överlevnadsförmåga och enkelhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)