Lärares ledarskap En fenomenografisk analys av lärares uppfattning om ledarskap i klassrummet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Maria Nilsson; [2020-05-07]

Nyckelord: lärares ledarskap; fenomenografi; uppfattningar; kategorier;

Sammanfattning: Syftet med min studie är att finna de uppfattningar lärare uttrycker om begreppetledarskap. Begreppet syftar till lärares ledarskap i klassrummet. Jag valde att använda mig av fenomenografin där kategorier utgör de analys­ verktyg jag använt mig av. Ansatsen är deduktiv.I studien används en kvalitativ forskningsintervju med fokus på fenomenografins grunder. Empirin har jag samlat in genom observationer och intervjuer hos nio lärare som arbetar på högstadiet runt om i region Väst. Av de nio lärare som intervjuades i studien har sju utbildat sig till lärare i Sverige, två i andra europeiska länder. De sju som utbildat sig i Sverige anser att de inte fått med sig tillräckligt med kunskaper från lärarutbildningen för att de ska känna sig trygga i sitt ledarskap . De beskrev en stor oro i början av sitt yrkesliv. Alla nio anser att kollegor är det som utvecklat dem mest i det ledarskap de använder sig av i klassrummet. Samtliga lärare använder sig av liknande begrepp vid frågan om deras uppfattning om begreppet ledarskap som exempelvis tydlighet och struktur. Det visar sig dock att i uppfattningen om det egna ledarskapet visar de en stor osäkerhet i beskrivningarna. Istället för begrepp såsom tydlighet använder de istället berättande exempel från lektioner. Liknande resultat visar sig i frågan om vad de uppfattar om elevernas åsikter om deras ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)