Yrkesofficerares drivkrafter : En studie i motivationsfaktorer hos svenska yrkesofficerare

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Denna explorativa studie genomfördes med en flerfaldig forskningsstrategi. Empirin bygger på intervjuer och enkäter med totalt 238 officerare varav 228 var yrkesverksamma vid studiens genomförande. Undersökningsfrågorna avhandlade drivkrafter som fick yrkesofficeren att vara kvar i yrket. Resultatet av undersökningen gav att de avgörande drivkrafterna för officersyrket bestod av ett flertal faktorer vilka inordnade under Maslows behovsteori visade sig fylla alla steg i behovshierarkin. Vissa av de avgörande faktorerna uppvisade dock skillnader i viktningsgrad främst beroende av variabler som ålder och vapengrenstillhörighet, men även av variabler som motivationsnivå, utlandserfarenhet samt tidigare civil erfarenhet. Försvarsmakten utgör således en arena för en stor del av officerens totala behovstillfredsställelse. Denna arena upplevs dock för närvarande uppvisa en del brister, främst strukturella, vilket leder till en tydligt minskad motivationsnivå hos en stor del av populationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)