Hållbarhetsredovisning inom den svenska banksektorn -En innehållsanalys av hållbarhetsredovisning om mångfald och jämställdhet inom banksektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Tryck från omvärlden har bidragit till ökat fokus hos banksektorn i fråga ommångfald och jämställdhet. Efterfrågan på information har lett till att publiceringen avhållbarhetsrapporter har eskalerat. Banker styrs ofta av att visa upp en fördelaktig bild av sigsjälva, vilket leder till att innehållet i rapporten varierar och att jämförbarheten påverkas menäven hur utvecklingen ser ut.Frågeställning: Hur har redovisningen av mångfalds- och jämställdhetsfrågor utvecklats isvenska banker under en femårsperiod?Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur fyra bankers hållbarhetsredovisninggällande mångfald och jämställdhet ser ut och hur det har utvecklats över en femårsperiod.Metod: CONI-modellen har använts som metod vid granskningen av de fyra storbankerna iSverige, där kvantitativa och kvalitativa aspekter kombineras. GRI-G4 standarder har använtssom riktmärke i empiri och analys.Resultat och slutsats: Analysen tyder på att det skett en positiv men långsam utveckling iredovisningen av mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Bankernas hållbarhetsredovisningaruppnår en tydligare och mer positiv utveckling. Dessutom bistår rapporterna med merrelevant information till intressenterna efter att GRI lagstadgades. Vad som ytterligareframkom är att samtliga hållbarhetsredovisningar inte är jämförbara med varandra eftersominformationen inte redovisats på ett konsekvent sätt.Förslag till vidare forskning: Framtida forskning kan utmynna i att använda uppsatsensmetod för att studera effekterna av det nya lagkravet några år efter att det infördes, men ävenför att utröna likheter och skillnader i hållbarhetsredovisning mellan internationella ochsvenska banker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)