Är rebalanseringsstrategi inom fondförvaltning gynnsam för din riskjusterade avkastning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: I takt med en allt mer utbredd digitalisering, har banker i allt större grad börjat erbjudadigitala lösningar i allmänhet, och inom området för fondförvaltning i synnerhet. Robotiseradfondförvaltning erbjuder en aktiv fondförvaltare som både köper fonder utifrån investerarenspreferenser samt rebalanserar dem över tid. Syftet med denna tjänst är att rebalanseringen ska medföraen positiv påverkan på investerarens avkastning och förhindra fonderna från att glida från sin initialatillgångsallokering. Alla banker använder olika rebalanseringsstrategier, vilket är anledning till att detär av intresse att undersöka vilken rebalanseringsstrategi som är bäst lämpad givet investerarensspecifika riskbenägenhet.Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det, på den svenska robotiseradefondförvaltningsmarknaden, finns ett samband mellan vilken rebalanseringsstrategi som används ochportföljens avkastning.Metod: Rapportens metod är utformad utifrån en kvantitativ studiedesign där historiska finansiella datainsamlas och vidare simuleras utifrån olika typer av rebalanseringsstrategier. Därefter studeras ochanalyseras de olika portföljernas riskjusterade avkastning samt hur rebalanseringskostnaden påverkarrespektive portföljs totalavkastning.Slutsats: Studiens resultat visar inte på några bevis finns för att investerare, givet både en hög och lågriskbenägenhet, bör använda sig av en rebalanseringsstrategi. Utifrån marginella skillnader i vårtresultat är det den avvikelsebaserade rebalanseringsstrategin som genererat bäst nettoavkastning. Setttill den riskjusterade avkastningen skiljer sig detta mellan de olika riskbenägenheterna. Den månadsvisarebalanseringsstrategin genererade högst riskjusterad avkastning för 60/40-portföljen och buy-andhold-strategin genererade högst riskjusterad avkastning för 100/0-portföljen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)