Nedskrivning av goodwill under Covid-19 pandemin - En undersökning av Stockholmsbörsens Large Cap bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Undersöka om det går att utläsa någon variation i företags goodwillnedskrivning år 2019 och 2020 då åren har präglats av både en låg- och högkonjunktur. Metod: Studien har genomförts med en utvärderingsmetodik och kvantitativ metod. Datainsamlingen består utav företags årsredovisningar där utvalda poster har använts för analyskapitlet. Teoretiska perspektiv: Referensramen består av tidigare forskning inom området goodwill, nedskrivning och tillämpningen av IFRS 3 och IAS 36. Avslutningsvis presenteras teorin isomorfism inom redovisning. Resultat: Studien visar ökningar i både storleken och antalet nedskrivningar hos de utvalda företagen mellan 2019 och 2020. Dessutom har goodwillposten minskat i värde. Vidare går det att utläsa att goodwill i förhållande till eget kapital har minskat mellan åren. Slutsats: Inga betydelsefulla förändringar har skett i företagens hantering av goodwillnedskrivningar. Inget tyder heller på att lågkonjunkturen har haft någon effekt på företagens antagningar vid goodwillnedskrivningar. Vissa företag har en goodwill som är större än det egna kapitalet. Det kan innebära påfrestningar inför framtida nedskrivningar eftersom det riskerar att eliminera stora delar av det egna kapitalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)