Patientnämnden i granskning av hälso- och sjukvården

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Karin Josefsson; [2015-05-05]

Nyckelord: granskning; ansvarsutkrävande; patientnämnder;

Sammanfattning: Under de senaste decennierna har granskning av offentlig politik och verksamhet ökatkraftigt. Utvecklingen har skett inom alla välfärdsområden, inte minst inom hälso- ochsjukvården. En viktig men relativt osynlig aktör i hälso- och sjukvårdens granskningsarbete ärSveriges patientnämnder. Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att ta emot och hanteraklagomål från patienter och anhöriga i syfte att förbättra hälso- och sjukvården. I ett vidareperspektiv ska granskning främja möjligheten till ansvarsutkrävande. Oftast näransvarsutkrävande studeras är det de traditionella formerna som står i fokus där politikernasmöjlighet att ställa den offentliga förvaltningen till svars undersöks. Patientnämndernasverksamhet kan anses representera en mer direkt form av ansvarsutkrävande gentemotutförarna av hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av det är det intressant att studera vilkamöjligheter de har att verka ansvarsutkrävande. I denna studie undersöks patientnämndenutifrån ett ansvarsutkrävandeperspektiv. Syftet med studien är att belysa patientnämndensfunktion i hälso- och sjukvården genom att undersöka om den har förutsättningar att verkaansvarsutkrävande.För att besvara syftet har studien genomförts som en fallstudie av patientnämnden i Skåne därfem klagomålsärenden studerats. Klagomålsärendena analyserades genom kvalitativtextanalys utifrån Bovens definition och analysverktyg. Resultatet visar att patientnämndeninte har potential att verka ansvarsutkrävande enligt Bovens definition. Samtidigt kan detifrågasättas huruvida Bovens definition har möjlighet att fånga in patientnämndensverksamhet då den utgår från en mer traditionell form av ansvarsutkrävande. Även ompatientnämnden inte har möjlighet att verka ansvarsutkrävande enligt Bovens definition harstudien visat att den fyller en viktig funktion i granskningen av hälso- och sjukvården,framförallt för patienterna och de anhöriga i de studerade klagomålsärendena, men även förde statliga myndigheter som har till uppgift att granska hälso- och sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)