En Bransch i Förändring : En fallstudie om hur Handelsbankens medarbetare påverkats av paradigmskiftet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Julia Bohner; Daniel Saadat; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Det har under det senaste decenniet skett ett paradigmskifte i banksektorn med strukturella förändringar som nedläggningar av bankkontor, digitalisering av verksamheter och en ny konkurrenssituation. Handelsbanken har valt att bemöta paradigmskiftet genom en strategi som särskiljer sig från konkurrenternas. Strategin grundar sig i bankens värderingar om att vara lokal och digital. Studien kommer därför att undersöka hur medarbetarna upplever att deras arbetssituation har påverkats av bankens strategiska positionering i paradigmskiftet för att få en djupare förståelse för hur företagskultur kan inverka på medarbetares upplevelser. Syfte: Studien syftar till att skapa djupare förståelse för hur Handelsbankens företagskultur influerat medarbetarnas upplevelser av hur banken bemött paradigmskiftet i branschen för att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen gällande hur företagskultur kan influera medarbetares upplevda arbetssituation vid omfattande branschförändringar. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen bygger på litteratur och tidigare studier om företagskultur, arbetsdelning och personalledning; beskrivet både specifikt för kundorienterade företag och mer generellt. Då studien är av induktiv karaktär bidrar tidigare forskning med en övergripande förståelse för ämnet. Metod: Studien utförs med kvalitativ forskningsmetod och primärt en induktiv ansats. Urvalet är ett selektivt urval (purposive sample) med fokus på medarbetare på kontorsnivå. Fem medarbetare inom Handelsbankens kontorsrörelse, bankens COO samt CDO och vd:n på SKI har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuresultatet har transkriberats, kodats och kategoriserats för att sedan analyseras. Resultat: Studiens resultat visar att Handelsbanken har en starkt förankrad företagskultur där medarbetarna i stor utsträckning delar gemensamma värderingar. Vidare har banken etablerat en tydlig organisationsidentitet som medarbetarna i hög grad relaterar till då de till exempel väljer att definiera sig som ”Handelsbankare” snarare än banktjänstemän. Studien visar även på att banken implementerat effektiva formella- och informella styrmedel för att motivera personalen till att arbeta i enlighet med företagets mål. Gällande medarbetarnas arbetssituation framkommer att banken är i behov av bättre och mer effektiva system då den administrativa arbetsbördan ökat genom paradigmskiftet i branschen och den valda strategin begränsar således medarbetarnas möjligheter att jobba proaktivt mot kund. Slutsats: Studien visar att paradigmskiftet i branschen har gett upphov till en upplevt försämrad arbetssituation för medarbetarna inom kontorsrörelsen genom ökad administrativ arbetsbörda, stress och krav på högre effektivitet per anställd. Då Handelsbankens strategiska positionering är i linje med dess starkt förankrade företagskultur och värderingar har denna negativa upplevelse till viss utsträckning motverkats genom att medarbetarna upplever ökad identifiering, stolthet och lojalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)