En strävan mot många mål. En komparativ studie av två läromedel för elever på mellannivå i Svenska som andraspråk.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Annika Weibull; [2010-06-18]

Nyckelord: svenska som andraspråk; Läromedelsanalys; strävansmål;

Sammanfattning: En kvalitativ studie i form av en dokumentanalys har genomförts av två läromedel i svenska som andraspråk för elever som befinner sig på mellannivå. Det material som har utforskats är bok 2 ur serien Tre gånger svenska – Texter i teman från Almqvist & Wiksell samt bok 8 ur serien Kom igång! från Natur & Kultur. Syftet med undersökningen har varit att efterforska hur läromedlen lever upp till kursplanen i svenska som andraspråk och den aspekt som har valts ut är strävansmålen. I studien undersöks om eleven får möjlighet att utvecklas mot alla strävansmål och om vissa mål betonas mer än andra. Textens läsbarhet analyseras i några av läroböckernas brödtexter. En jämförelse mellan läromedlen görs också för att se om de skiljer sig åt, och i så fall på vilket sätt.I teorigenomgången diskuteras framgångsfaktorer i andraspråksutvecklingen som t.ex. ordförrådets betydelse, skönlitteraturens roll i andraspråksundervisningen och modersmålets betydelse för skolframgång. Dessutom presenteras forskning som behandlar språket i läromedel.Den metod som har valts för studien är en deskriptiv och komparativ metod. En indelning av strävansmålen har gjorts i fyra kategorier och uppgifterna i läromedlen systematiseras utifrån dessa kategorier. Därutöver görs en läsbarhetsanalys efter Hellspongs textanalysmodell och läsbarhetsindex (LIX-värde) beräknas på några av läroböckernas brödtexter.Resultatet av studien visar att eleverna får möjlighet att utvecklas mot alla strävansmålen, men att vissa mål betonas mer än andra i respektive läromedel. Läsbarheten i de båda läroböckerna anses vara god. Tre gånger svenska baseras på litteraturläsning och läromedlet har en holistisk disposition där alla uppgifter och övningar utgår från ett tema. Kom igång är strukturerat på ett mer atomistiskt, analytiskt sätt då läroboken är indelad i olika kapitel med avgränsade arbetsområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)