Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Big Data är i dagsläget ett populärt ämne som kan användas för en mängd olika syften. Bland annat kan det användas för att analysera data på webben i hopp om att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. Genom att tillämpa tekniker inom områden som Artificiell Intelligens (AI), Information Retrieval (IR) samt data- visualisering, hoppas företaget Globalworks AB kunna identifiera röster vilka uttrycker sig om förtryck och kränkningar i social media. Artificiell intelligens och informationshämtning är dock breda områden och forskning som behandlar dem kan finnas långt tillbaka i tiden. Vi har därför valt att utföra en systematisk litteraturstudie i syfte att kartlägga existerande forskning inom dessa områden. Med en litterär sammanställning bistår vi med en ontologisk överblick i hur ett system som använder dessa tekniker är strukturerat, med vilka metoder och teknologier ett sådant system kan utvecklas, samt hur dessa kan kombineras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)