Matematikundervisning för elever med språksvårigheter : Lärares erfarenheter och arbetsmetoder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Elevers matematikutveckling riskerar att hindras på grund av språkliga svårigheter. Det mest centrala i matematikundervisningen bör därför vara att bygga upp ett adekvat språk hos eleverna. Lärares kunskaper gällande språkets påverkan på matematikundervisningen är därför avgörande för lärandesituationen, framförallt för elever i behov av särskilt stöd i ämnena svenska och matematik. Den här studien syftar till att få en förståelse för vilka metoder fem verksamma pedagoger använder för att identifiera och stödja elever vars språksvårigheter hindrar deras matematiska utveckling. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)