Designprincipers potential för värdeskapande vid tjänstefiering : Användning av designprinciper inom tjänstedesign för att skapa goda förutsättningar för värdeskapande i en tjänstefieringsprocess

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

Sammanfattning: Kundupplevelsens växande betydelse i samhället har fått fler företag att uppdatera sina affärsmodeller, så att ett tidigare fokus på produkten nu istället riktas mot den mer kundfokuserade tjänsten. Denna tjänstefiering skapar stora utmaningar för kunderna, då de behöver säkerställa att tjänsten levererar ett värdeerbjudande som stämmer överens med kundens behov och förväntningar. Tjänstedesign kan skapa bättre förutsättningar för utformandet av uppskattade tjänsteupplevelser, men det finns en begränsad inblick i hur tillvägagångssättet kan vara bidragande i en tjänstefieringsprocess. Inom denna stu- die undersöks kopplingen mellan tjänstedesign och tjänstefiering, genom att rikta fokus mot att utforska huruvida designprinciper inom tjänstedesign kan vara användbara för att peka ut riktningen för ett företag i sin tjänstefieringsprocess. Detta har genomförts i kollaboration med ett företag som går igenom en tjänstefiering, där ett forskning genom design-tillvägagångssätt har anammats. Designprocessen utfördes i huvudsak med en samskapande workshop-serie, där en kundresekarta utformats och varit föremål för diskussion kring framtida möjligheter för en värdeskapande tjänst. Genom att använda designprinciperna som ett analytiskt filter kunde tjänstens nuläge utvärderas, samtidigt som målsättningar som förknippas med det eftersträvade värdet kunde skapas. Designprinciperna visade sig ha potential att vara behjälpliga i tjänstefieringsprocessen, genom att styra företagens förståelse av sitt nuläge och synliggöra konkreta förbättringsområden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)