Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. Parterna och politikerna är eniga om att förändringar måste ske, men skiljaktigheter råder kring hur. Högaktuella frågor som diskuteras berör uppsägningsreglerna. Vilka problem som anses råda beror på vilken sida av anställningsförhållandet man frågar. Frågan om uppsägningsreglerna har varit föremål för tre statliga utredningar som tillsatts för att utreda hur reglerna bör ändras för att lösa de identifierade problemen. Ingen av utredningarnas förslag har emellertid utgjort grund för lagförslag. Den senaste utredningen har fått utstå mycket kritik, bland annat beträffande en avsaknad av fokus på reglerna om uppsägningar av personliga skäl. Uppsatsens syfte är att utreda, analysera och diskutera problematiken med gällande uppsägningsregler utifrån vad som har identifierats i de tre statliga utredningarna och vilka lagändringsförslag som hade kunnat lösa denna problematik. Det sistnämnda kommer diskuteras och analyseras med utgångspunkt i utredningarnas egna förslag. Målet är att detta ska belysa en del av problematiken som dagens uppsägningsregler utgör med särskild hänsyn till grundregeln om saklig grund samt vilka ändringar som hade kunnat utgöra lösningar på problemen. Den problematik som utredningarna har identifierat med dagens uppsägningsregler är: höga och oförutsägbara kostnader för arbetsgivare i samband med uppsägningstvister, ett oöverskådligt och oförutsägbart saklig grund-begrepp och behov av flexibilitet. Förslagen som presenterades i ett försök att tillhandahålla lösningar av dessa problem berörde: ändringar i rätten att stå kvar i anställning under tvist (34 och 35 §§), förändra skadeståndsnivåerna i 39 §, en ny lagregel om skarpare gräns för saklig grund och utökade undantag vid turordning. Flera av förslagen hade kunnat uppnå möjliga lösningar på de problemen som de var satta att lösa, medan andra förslag blev föremål för diskussion. Detta gäller framför allt förslag om ändrade turordningsregler. Framförda problem visar genomgående att lösningarna bör ha ett fokus på förslag som ändrar reglerna om uppsägningar av personliga skäl.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)