Kontraceptiva läkemedel för honkatt

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Studien jämför tre grupper av farmakologiska preparat som kan åstadkomma kontroll av östrus hos honkatt, progestiner, GnRH-agonister och melatonin. Progestiner är hormoner som verkar kontraceptivt genom att ge negativ feedback på både hypofysen och hypotalamus. Vid behandling med progestiner minskar östrogen- och progesteronnivåer. GnRH-agonister liknar det naturliga hormonet GnRH. Ständiga GnRH-påslag desensibiliserar hypofysen och GnRH-receptorerna nedregleras vilket leder till att det endogena GnRH blir verkningslöst, och varken LH eller FSH kan frisättas. Melatonin är ett naturligt hormon som påverkar dygns- och årsrytmen. Vid kontiuerligt melatoninpåslag luras det endokrina systemet in i en årstidsbunden anöstrus. Efter en kort bakgrund om vikten av en effektiv, reversibel östrushämning och en översikt av honkattens reproduktion redovisas fakta om de tre farmakologiska substanserna. Aspekter som tas i beaktande är främst användarvänlighet och biverkningar. Slutligen vägs de olika läkemedlen mot varandra. Slutsatsen dras att progestiner är att föredra vid mycket korta behandlingar, men vid längre tids behandling är biverkningarna oacceptabla. Melatoninimplantat behöver utforskas innan de kan användas storskaligt men förutsättningarna för att de kan komma att bli ett bra komplement till de övriga två är mycket goda och GnRH-agonister är att föredra för längre behandlingar, över ett år, men behandlingens effekt är svår att tidsbestämma. Om inte bibehållen avelsförmåga efterfrågas är kirurgisk kastrering att föredra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)