Livskvalitet hos tonåringar med medfödd hjärtsjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: i takt med att behandlingar för medfödd hjärtsjukdom har förbättrats har fråganom livskvalitet aktualiserats och tonåren är en viktig period att studera. Begreppet livskvalitethänger ihop med hälsobegreppet då hälsa är en resurs för att uppnå god livskvalitet. Attfrämja livskvalitet är sjuksköterskans ansvar och kompetensområde och för att göra dettakrävs kunskap om vad som påverkar livskvaliteten. Syfte: att undersöka vad som påverkarlivskvaliteten hos tonåringar med medfödd hjärtsjukdom. Metod: metoden som använts ärlitteraturstudie, 10 kvantitativa, 5 kvalitativa och en studie med mixad metod har analyseratsoch använts i resultatet. Resultat: sex övergripande teman identifierades under analysen: (1)fysiska och sjukdomsspecifika faktorer, (2) psykiska faktorer, (3) omgivning, (4) kunskap ochkommunikation, (5) transition och oro inför framtiden och (6) coping. Bland dessa kundeäven underteman finnas. Alla faktorer som framgick av resultatet kunde antingen ha en direktpåverkan på livskvalitet, vare sig det var en positiv eller negativ påverkan, och även enindirekt påverkan genom att inverka på andra faktorer som i sin tur ledde till försämrad ellerförbättrad livskvalitet. Viktigt att även belysa att bättre KASAM och olika personlighetsdragförbättrade livskvaliteten. Slutsatser: Livskvaliteten bland tonåringar med medföddahjärtsjukdomar påverkas ofta av olika faktorer som kan öka oron, ångesten och icke-acceptansav sjukdomen. Samband mellan livskvalitet sågs även med ålder, kön och KASAM. Stöd frånomgivningen är en viktig resurs men även autonomi och delaktighet förbättrar deraslivskvalitet. Att därför arbeta familjefokuserat, ge adekvat information och görahälsofrämjande insatser är något som sjuksköterskan behöver implementera i arbetet med tonåringar med medfödd hjärtsjukdom. Det är också viktigt att inte glömma att ta hänsyn tillpatienterna med mer komplext sjukdomstillstånd då de ofta upplever sämre livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)