Underrepresenterade då och nu - En diskursanalys om kvinnlig underrepresentation i den svenska Försvarsmakten

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sveriges försvarsmakt har alltid varit en mansdominerad organisation. Försvarets totala personalstyrka består 2022 av ca 22 % kvinnor. Kvinnlig underrepresentation i Försvarsmakten har sedan 1960-talet diskuterats i Sverige. 1977 gjorde man en offentlig utredning med denna fråga i fokus. Ändock utreds på 2010-talet fortfarande samma problem. Denna uppsats tar ett diskursanalytiskt perspektiv och gör en kvalitativ komparativ textanalys där två policydokument står i fokus. Diskursanalysen genomförs med avstamp i Carol Bacchis WPR-metod och feministisk teori appliceras i syfte att försöka förstå analysen vidare. Resultatet visar att det som ligger till grund för problemrepresentationen dels är de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, dels att organisationen är byggd runt en manlig norm och därmed exkluderar kvinnor genom att inte vara en attraktiv arbetsplats, varvid vi menar att de organisationskulturella orsakerna väger tyngst. Avslutningsvis diskuteras framtiden för kvinnor i Försvarsmakten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)