Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Författare: Malin Tegmar; [2019]

Nyckelord: gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

Sammanfattning: Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. Förutom dessa förändringar måste Åstorp hitta vägar att möta allmänna samhällsutmanningar och förbereda sig inför de nya sorters fordon som just nu utvecklas. I takt med dessa förändringar vill kommunen också arbeta för ett mer trivsamt och livfullt centrum och stärka Åstorps identitet. En del i arbetet med detta är att successivt göra omgestalningar i centrum. Inför detta har dokument tagits fram kring trafiksituationen i centrum, medborgarnas åsikter har inhämtats och grönstrukturen studerats. Under arbetets gång har analyser av Åstorp gjorts både på plats och vid skrivbordet. Åstorps historia, nutida situation och visioner har studerats i olika skalor och ur olika perspektiv för att få en förståelse för platsen. Genom att använda sig av en gestaltningsstrategi ges ramar för att stärka de goda kvaliteter som finns i Åstorp, men också riktlinjer för att använda gestaltningsen som redskap för förnyelse och anpassning till nya krav och visioner. På så vis kan Åstorp bli både unikt och attraktivt. I detta arbetet ges förslag på en sådan gestaltningsstrategi. För att formulera denna gestaltningsstrategi har dels de dokument som Åstorps kommun har initierat studerats men även samtida vetenskapliga teorier som tangerar ämnet. Ur denna litteratur har de kvalitetsaspekter som gestaltningsstrategin bygger på utkristaliserats. Gestaltningsstrategin är ett första steg i arbetet med omgestaltningen av Åstorps centrum. Genom att utifrån denna kan kommunen sedan formulera gestaltningsprogram för var och en plats som ska gestaltas. Dessa program tas dock inte upp i detta arbetet. Däremot lämnas här ett konceptuellt exempel på gestaltning i Åstorps centrum. Dessa exempel är idéer framarbetade utifrån gestaltningstrategin och kan användas i tidiga skeden som hjälp och stöd i diskussionen och planprocessen för förverkligande av strategin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)