Hur och varför använder Malmö FF och deras supportrar Twitter?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att förstå vad för typ av innehåll som publiceras på Malmö FF:s officiella Twitter-konto och hur klimatet kring kontot kan beskrivas. Frågeställningar: 1. Varför använder Malmö FF och supportrarna Twitter? 2. Vad kommunicerar Malmö FF ut via sitt Twitter-konto och hur kan innehållet kategoriseras och beskrivas? 3. Stämmer supportrarnas/följarnas tankar kring innehållet på och klimatet kring Malmö FF:s Twitter-konto överens med klubbens tankar? Teori: Teorin som använts för att tolka empirin är huvudsakligen Erving Goffmans teori om självpresentation med fokus på front- och backstage. De teoretiska begreppen konflikt och konsensus har också använts för att beskriva resultatet. Metod: Studien är fallstudie där man arbetat med triangulering – det vill säga flera olika metoder. Studien inleddes med en innehållsanalys av Malmö FF:s Twitter-flöde. Sedan följde en semistrukturerad intervju med Malmö FF:s kommunikatör och sist genomfördes två fokusgruppsintervjuer med supportrar. Resultat och slutsats: Malmö FF och deras supportrar använder Twitter för att den plattformen har ett linjärt ”liveflöde”, möjlighet att ge och få snabb information i realtid och möjlighet att föra enkla och direkta dialoger med varandra. Innehållet på Malmö FF:s Twitter-konto har delats upp i nio kategorier som sedan kategoriserats vidare till front- eller backstage. Klubben och supportrarna har väldigt liknande tankar om hur Malmö FF bör vara på Twitter och vad de bör publicera där. Det råder stark konsensus mellan klubben och supportrarna kring Twitter och detta bidrar till en känsla av gemenskap – MFF-familjen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)