Hur porträtteras flyktingar från olika områden i svensk media? : en kritisk diskursanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Statsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie syftar till att analysera diskursen kring flyktingar i media. Mer specifikt jämförs diskursen i artiklar kring flyktingar från Syrien respektive flyktingar från Ukraina. Artiklarna bryts ner i avsikt att finna återkommande mönster. Två teman kan utläsas som återkommande: dels porträttering av flyktingar som utsatta, dels porträttering av flyktingar som en belastning. I studien används ramverket kritisk diskursanalys som är såväl en modell som en teori - där relationen mellan språkbruk och maktutövning i samhället analyseras. Inom den kritiska diskursanalysen används analysverktyget Faircloughs tredimensionella modell som beskriver språkbruk i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. I denna studie ligger huvudfokuset på att analysera texten, men den diskursiva och sociala praktiken analyseras och diskuteras också. Resultatet av studien indikerar att flyktingar från Ukraina och Syrien porträtteras något olika i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. Syriska flyktingar porträtteras i högre utsträckning som en belastning än ukrainska flyktingar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)