Specialistsjuksköterskans kompetens inom oftalmologisk omvårdnad : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Oftalmologisk sjukvård står inför framtida förändringar av flera orsaker. Antalet patienter, som är i behov av ögonsjukvård ökar stadigt, både i takt med att befolkningen blir äldre, men även beroende av kunskaps- och teknikutveckling. I och med detta behövs fler specialistsjuksköterskor. Syfte: Att undersöka ögonsjuksköterskors uppfattning om den specialistutbildade ögonsjuksköterskans kompetens inom oftalmologisk omvårdnad. Metod: En intervjustudie med fokusgrupper och induktiv ansats genomfördes. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och utmynnade i tre kategorier som svarade mot syftet; Från nybörjare till expert, Otydlig rollfördelning samt Specialistsjuksköterskors potential. Resultat: Ögonsjukvård uppfattades vara en komplex verksamhet som kräver hög kompetens. Sjuksköterskor som arbetade inom ögonsjukvården ansågs vara drivande både inom utveckling av den egna professionen och för att ytterligare stärka den personcentrerade vården. Specialistutbildade sjuksköterskor uppfattade dock att deras förvärvade kompetens och vilja till utveckling inte togs tillvara i den utsträckning som önskades. Det fanns även en entydig uppfattning att professionen omgärdades av en otydlighet, vilket bidrog till svårigheter att implementera specialistsjuksköterskors funktion och kompetens. Konklusion: Resultatet visar en entydig uppfattning att specialistutbildningen måste leda till mer avancerade eller ansvarsfulla arbetsuppgifter för att motivera till vidareutbildning. Studiens resultat kan vara av betydelse för att belysa kompetensen hos en specialistsjuksköterska inom oftalmologisk omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)