Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. Studien jämför olika variabler över perioden beroende på marknadsförhållanden. Resultat på lång sikt mäts genom att ta den riskjusterade avkastningen över tre år. Resultaten från studien visar på att det finns skillnader i vissa av de företagsspecifika egenskaperna beroende på marknadsförhållanden och även en liten skillnad i industrikluster. Börsnoteringar i heta marknad tenderar att ha en högre andel institutionella ägare och övertilldelning från tredje part. En av de branscher som analyseras skiljer sig åt på lång sikt. Studien avvisar emellertid skillnader i riskjusterad långsiktig utveckling beroende på marknadsförhållandena. Genom att utföra en regression på företagsspecifika egenskaper och marknadsförhållanden utifrån avkastning finner vi ingen signifikant skillnad mellan förhållanden eller någon signifikant effekt av företagsspecifika egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)