Konsekvenser av IFRS 3 – Redovisning av goodwill 4 år senare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att undersöka konsekvenserna som IFRS 3 har medfört för företag, fyra år efter införandet, när det kommer till goodwill. Har det blivit lättare för företag att redovisa goodwill? Har redovisningen av goodwill blivit bättre fyra år efter införandet? Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Primärdata har tagits fram med genom intervjuer med sex olika respondenter. Tidigare uppsatser om IFRS 3, relevant litteratur och standarder utgör de sekundära källorna. Teorin i uppsatsen behandlar olika modeller och teorier som är relevanta när man pratar om IFRS 3 och goodwill. Regelverket tas upp med de förändringar som det har medfört. Även några tidigare studier om IFRS 3 tas upp. De intervjuer som vi har genomfört kommer att presenters som vårt emiriska underlag. Intervjuerna är med Swedbank AB, Volvo AB, KPMG, Deloitte, Handelsbanken AB och ett företag som ville vara anonymt. Flera av våra respondenter, precis som i tidigare studier, uttryckte en önskan om att det hade varit bra om de gamla reglerna återinfördes. Men vi kan även se att man börjar bli mer positiv till IFRS 3. Det kan vara svårt att anpassa sig till ett nytt regelverk, men med tiden tror vi att företagen kommer att vänja sig fullt ut, ett gemensamt regelverk som alla följer är ett steg i rätt riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)