Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. Frågeställningarna för uppsatsen är vilka proportioner läsarens problem ges över tid och hur det önskvärda resultatet av självhjälpen framställs, hur tilltalet till läsaren har förändrats samt för vem läsaren ska förbättra sig. Det är en kvantitativ undersökning och artiklar har kodats utifrån ett kodschema. Utifrån John B. Thompsons teori om identitetsbildning studeras vilka former av material för identitetsbildning tidningen producerar över tid. Efter undersökningen visade det sig att av de undersökta texterna i studien har självhjälpstexter ökat och att det mellan tidsperioden 1937 till 2017 har skrivits flest texter inom kategorin skönhet. Det har skrivits mest om vardagsproblem och minst om livsproblem. Det önskvärda resultatet som förekommit flest gånger är att läsaren ska känna sig lycklig och nöjd. Tilltalet i Veckorevyn till läsare har oftast varit råd och uppmaningar. Vår undersökning visar att självhjälpsartiklarna i Veckorevyn har som mål att läsaren ska förbättra sig för sin egen skull. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)