Vegotrendens drivkrafter och utmaningar: En intervjustudie om vegetarianismens utveckling i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Hittills har forskning visat att köttkonsumtionen växer och den har beräknats att fortsätta öka i världen trots att man börjat bli medveten om de negativa konsekvenser köttproduktionen och konsumtionen medför. Nu har för första gången på 30 år köttkonsumtionen i Sverige minskat. Denna studie är teoribaserad och syftar till att finna anledningen till varför denna minskning har skett. Semistrukturerade intervjuer i form av telefonintervjuer samt face-to-face intervjuer genomfördes med sammanlagt 13 personer. Sex teman togs fram i analysen av intervjuerna; medvetenhet, hälsa, etik, köttets substitut, identitet & kultur och miljöpåverkan. Resultatet visade att medvetenhet kring djuretiska frågor samt hälsoaspekter kring köttkonsumtion var motivet bakom trenden. Medvetenheten har ökat bland annat tack vare spridning av information på sociala medier. Kultur och normer har även en påverkan på en individs konsumtionsval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)