Bankanställdas attityder till AML-arbetet och utövade interna kontroller

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

Sammanfattning: Attityder bland bankanställda är viktiga för att förstå nivån av riskmedvetenhet och därmed även förmåga att upptäcka penningtvättstransaktioner i större omfattning. Attityder kan anses vara viktiga på grund av att banker bär det främsta ansvaret i att bekämpa penningtvätt. Eftersom aktuell media har rapporterat att det förekommer situationer då banker blir skyldiga att betala stora summor pengar i böter, tyder det på attdet finns befintliga brister i den interna kontrollen inom de finansiella institutionerna.Tidigare forskning kring medarbetarnas attityder inom banker har varit tunn men visar att det är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till att arbetet utförs korrekt. Eftersom det är medarbetarna som möter kunderna först, har forskningen även visat på att attityder behöver kontrolleras och styras åt en viss riktning för att förbättra dem. I syfte att studera medarbetarnas attityder gentemot AML-arbetet allmänt men även till de utövade kontrollerna, har det genomförts kvalitativa intervjuer på tre banker i Västsverige. På så vis har det varit möjligt att studera bankanställdas inställningar gentemot kraven som ställs på dem samt hur de upplever de interna kontrollerna. Det visar sig att medarbetarnas attityder är positiva främst på grund av den nya lagen som infördes år 2017 men även  eftersom bankerna har rekryterat individer med rätt inställning från början. Bankerna har lyckats skapa förtroende bland medarbetare, vilket i sin tur ökar medarbetarnas vilja att utföra arbete i enlighet med regler och riktlinjer, detta trots anti-penningtvättsarbetets belastning. Vidare är medarbetarnas inställning till de interna kontrollerna positiv eftersom de upplevs snarare som vägledande och hjälpsamma än någonting som utövas på grund av att det saknas tillit. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)