Höga krav och stress i vardagen - Gymnasieungdomars upplevelse av utbildning, aktivitetsbalans och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Ökningen av ungas psykiska ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och skolrelaterad stress är vanligt förekommande bland ungdomar på gymnasiet. Ur hälsosynpunkt har skolan det yttersta ansvaret för ungas utveckling och deras huvuduppgift är att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. I dagsläget är forskning kring ungas aktivitetsbalans samt effektiviteten av arbetsterapeutiska interventioner bland gymnasieungdomar i Sverige begränsad. Syfte: Syftet var att beskriva gymnasieungdomars självskattade upplevelser av utbildning samt av aktivitetsbalans och hälsa i vardagen. Metod: Webbaserad enkät användes som kvantitativ datainsamlingsmetod och analyserades genom deskriptiv statistik. Resultat: Resultatet visade att gymnasieungdomarna upplever obalans mellan vardagens aktiviteter samt stress i skolan respektive i vardagen. Resultatet visade även att gymnasieungdomarna upplevde svårigheter i både tidigare och nuvarande skolgång, i kombination med höga krav, och att det finns ett behov av ökat stöd i skolan. Slutsats: Arbetsterapi, som en stödjande resurs, kan med sitt specifika tänk kring samspelet mellan person, miljö och aktivitet arbeta hälsofrämjande med elever och lärare i den svenska skolvärlden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)