Sjuksköterskors uppfattningar om hälsopromotion i omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Studier visar att hälso- och sjukvårdens personal har olika

uppfattningar om innebörden av hälsopromotion. Hälsopromotion

inkluderar ett helhetstänkande som utgår från en salutogen

inriktning, där individen ses som en helhet. Människan ses utifrån

flera hälsodimensioner där fysiska och biologiska aspekter ingår.

Sjuksköterskan ska tillgodose patientens psykiska, fysiska, andliga,

sociala och kulturella anspråk och vid behov identifiera hälsorisker

och motivera till förändrade levnadsvanor. Syftet med

litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors uppfattningar om

hälsopromotion i omvårdnad. En systematisk granskning av 13

vetenskapliga artiklar genomfördes. Resultatet visade att

sjuksköterskornas grundsyn hade en avgörande inverkan för hur

hälsopromotion uppfattades. Sjuksköterskorna ansågs ha en viktig

och ansvarsfull roll i det hälsopromotiva arbetet, men

organisationens miljö och kultur var en viktig påverkande aktör i

utförandet av hälsopromotion. Slutsatsen är att det krävs en

förmåga till balans mellan salutogen och patogen syn för att kunna

bedriva effektiv hälsopromotion. Sjuksköterskorna behöver

identifiera sin egen grundsyn för att kunna se för- och nackdelar i

sitt förhållningssätt gentemot patienten vid hälsopromotion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)