Rättvisande Värdering : En studie om värderingsmetoder inom IFRS mot verkstadsindustrin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Sven Norén; Daniel Gustavsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den här studien är genomförd under våren 2013 av två studenter vid Handelshögskolan i Umeå.

 

Problem & Syfte

Studien undersöker vilken värderingsmetod bolag inom verkstadsindustrin som redovisar enligt IFRS bör använda vid värdering av sina anläggningstillgångar, för att mot en investerare uppvisa den mest rättvisande bilden över sin ekonomiska ställning vid utfärdandet av ekonomiska rapporter. Studiens problem lyder redovisar bolag inom verkstadsindustrin värdet av anläggningstillgångar på, ur en investerares synvinkel, det mest rättvisande sättet med hänsyn till IAS 1 p. 9 och 15. Bakgrunden till det är att tidigare forskning främst behandlat värderingsmetodernas för och nackdelar samt hur de används inom fastighetsbranschen.

 

Metod & Teori

Studien håller en positivistisk kunskapssyn då vi ämnar att se hur verkstadsindustrin väljer att värdera sina anläggningstillgångar och utifrån teorin se till om det är det bästa sättet ur en investerares perspektiv. Studien använder en grundteori presenterad i metodkapitlet, utöver det används kompletterande teori som författarna tagit fram genom en systematisk litteraturgenomgång.

 

Praktisk Metod

Studien inleder med att undersöka frågeställningen genom en förstudie som kontrollerar hur verkstadsindustrin väljer att värdera sina anläggningstillgångar. Denna förstudie omfattade de 46 största verkstadsindustribolagen inom Europeiska Unionen och visade på ett hundraprocentigt användande av anskaffningsmetoden. Resultatet från förstudien tillsammans med studiens teoretiska referensram låg sedan till grund för utformandet av två intervjuguider riktade mot respondenter med olika professionell expertis.

 

Genomförande

Vid genomförandet av studien intervjuades experter på ämnet verksamma inom revisionsbranschen och en professor i redovisning från Umeå Universitet. Svaren från intervjuerna låg sedan till grund för den analys som författarna genomfört och som legat till grund för den slutsats som författarna dragit av studien.

 

Slutsats

Studien resulterar i att författarna anser att industrifastigheter inte bör ingå i tillgångsslaget anläggningstillgångar. De bör tillsammans med övriga fastighetsinnehav flyttas ut till en egen bokslutspost i enlighet med IAS 40 och därefter värderas enligt omvärderingsmetoden. Anläggningstillgångar som till skillnad från industrifastigheterna saknar aktiv marknad bör värderas till anskaffningsmetoden, det för att ge en investerare den mest rättvisande och informativa bilden över ett verkstadsbolags ekonomiska ställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)