Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? : En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning   Datum: 24 maj 2018   Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, specialisering Marknadsföring   Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle – Luleå Tekniska Universitet    Författare: Douglas Anton och Ludvig Lundh   Handledare: Maria Ek Styvén   Titel: Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster   Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Tillit och Engagemang, Kommunikation, Köpcentrum    Syfte: Mot bakgrund av e-handelns frammarsch och dess marknadstransformation syftar denna studie till att undersöka hur köpcentrumägare i Sverige arbetar med relationsmarknadsföring för att bibehålla detaljhandelns fysiska butiker.   Metod: En deduktiv flerfallsstudie av kvalitativ karaktär genomförd genom fem intervjuer.   Slutsats: Köpcentrumägare i Sverige arbetar med relationsmarknadsföring och tillämpar Morgan och Hunts (1994) strategier. Bland de fyra strategierna är kommunikation den strategi som är mest framträdande, framförallt genom fysiska möten med hyresgästerna. Studien visar också att majoriteten av köpcentrumägarna eftersträvar och upplever att de fostrar känslomässigt engagemang i relationen och att hyresgästerna stannar om de trivs i relationen. Studien visar även att köpcentrumägarna i studien arbetar för och upplever att hyresgästerna känner tillit.       

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)