Internprissättning - En fallstudie av en svensk koncern

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Denna studie presenterar resultaten från en fallstudie som syftade till att beskriva hur en stor, svensk multinationell koncern valt att utforma sitt internprissystem, samt att beskriva orsakerna till dessa val och vilka effekter de har medfört. Vi har valt att främst granska deras internprisförhållande på den svenska marknaden, för att få en bättre och mer detaljerad bild av hur internprissättningen går till.

Uppsatsen är grundad på en kvalitativ metod där vi utgått ifrån en abduktiv ansats. Våra primärdata består av personliga intervjuer. Vi har tolkat det insamlade materialet, det vill säga letat efter orsaker, samt försökt hitta kopplingar till teorin och tidigare studier, alltför att skapa ökad förståelse inom området.

Vi har kommit fram till att koncernen idag använder sig av en marknadsbaserad metod mellan affärsgrupperna samt metoden avräkning till standardkostnad inom affärsgrupperna. Koncernens främsta syfte med internprissättningen är att skapa rättvisa, enkelhet, samt kostnadsmedvetenhet. De viktigaste slutsatserna av studien är:

• Marknadsbaserade internpriser mellan räntabilitetsenheter anses vara populärt inom tillverkande koncerner, för att skapa rättvist pris.

• Det kan vara svårt att hitta ett rättvist marknadspris om det inte finns identiska produkter på marknaden.

• Uppskattade marknadspriser kan tendera att utmynna i interna prisförhandlingar, vilket mer liknar en förhandlingsbaserad metod.

• Decentralisering av ansvar medför risk för suboptimering och bristande kommunikation mellan enheterna.

• Suboptimeringar kan ske eftersom enheterna mer ser till sin egen fördel än till företagets.

• Internprissättning är en riskfaktor för skapandet av konflikter.

• Kostnadsbaserade internpriser är tillämpliga när tillverkande enheter är inblandade.

• Kostnadsbaserade internpriser kan öka kostnadsmedvetenheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)