Organisationskulturers påverkan på identiteten - En kvalitativ studie av ett bemannings- och rekryteringsföretag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Kamila Glogowska; [2019-08-23]

Nyckelord: organisationskultur; ritualer; identitet; påverkan;

Sammanfattning: I uppsatsen har organisationskulturen hos ett bemannings- och rekryteringsbolag undersökts. Då företaget präglas av en stark kultur som anses bidra till deras framgång var detta intressant att undersöka. Kulturbegreppet är komplext och det finns mycket frågor att ställa kring ämnet. Det har valts i uppsatsen att fokusera på informanternas uppfattning om en stark organisationskultur och om den har påverkat dem på individnivå. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera organisationskultur, hur den uppfattas som styrningsmekanism och om den påverkar medarbetarnas identitet. Avsikten är inte att finna konkreta förbättringsförslag, utan endast att se i vilken utsträckning som vissa teorier kan användas för att förstå hur en organisationskultur påverkar medarbetare. Undersökningen har skett med hjälp av kvalitativ metod där det har genomförts fyra intervjuer för att sedan applicera olika teoretiska modeller på resultatet. I resultatdelen visas det hur medarbetarna påverkas av organisationskulturen, vilket också analyseras med hjälp av olika teorier. Undersökningen visade att kulturen är ett styrmoment på bolaget, som också har tagit fram och förstärkt olika sidor hos informanterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)