KRAMA filmmateria: En studie i Öyvind Fahlströms filmer

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: I uppsatsen studeras och kartläggs den svenske konstnären Öyvind Fahlströms (1928-1976) arbete med filmmediet; något som inom den samlade Fahlströmforskningen återkommande hamnat i periferin. Genom kontinuerliga närläsningar presenteras och kontextualiseras Fahlströms tentativa och sparsmakade filmografi i sin kronologi och helhet. Samlingen filmer Fahlström hann färdigställa under sin livstid utgörs av följande verk: den korta och fragmentariska Mao- Hope March (filmen som ingick i performancestycket Kisses Sweeter than Wine framfördes vid festivalen 9 Evenings: Theatre and Engineering på 69th Regiment Armory i New York 1966, ger en inblick i Fahlströms internationella kontext och blandmediala installationer, men även i konceptet ”totalteater”); den experimentella kortfilmen U-BARN (1968); de två dokumentärerna filmade för SVT East Village (1968) och Revolution Now (1968); och slutligen långfilmen Du gamla, Du fria (1972), som producerades i samarbete med Svenska Filminstitutet. Fahlströms konstnärskap utgörs retrospektivt av en mängd gränsöverskridande arbeten. Det är ett expanderande och ofta korresponderande universum av: poesi, teater, performancekonst, happenings, ljudkompositioner, hörspel för radio, kritik, essäer, bildkonst och film. Föreliggande utredning presenterar Fahlström som filmskapare och operationaliserar en delvis formalistisk metodologi, men också en diskursiv/historiografisk sådan, där Fahlström placeras in både i en svensk och internationell film- och konsthistorisk kontext. Ytterligare en nivå som för uppsatsens räkning är av vikt undersöker huruvida det i filmerna kan anas en estetisk-tematisk kontinuitet – och hur denna korresponderar med Fahlströms interdisciplinära och intermediala verksamhet i stort – där ett rikt och differentierat jämförelsematerial sätts i kontrast till Fahlströms laboration med filmen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)