Konflikter och ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Bakgrund: Konflikter förekommer på alla arbetsplatser. Hur den psykiska arbetsmiljön ser ut anser vi att ledaren är en betydande faktor till. Vi fann det därför intressant att studera vilket samband som föreligger mellan de två fenomenen konflikter och ledarskap. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ledarens roll i konfliktförekomst, reaktioner på konflikter och konflikters utveckling. Metod: Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt med en empirisk och en teoretisk del. Den empiriska delen består av intervjuer med organisationskonsulter och ledare. Resultat: Vi har kommit fram till att ledaren har en roll i konfliktförekomst, i reaktionerna på konflikter och i konflikters utveckling då han genom sitt sätt att leda medarbetarna kan påverka ovanstående. De faktorer som spelar in är hur tydligt ledarskapet är, om en fungerande kommunikation råder och om arbetsklimatet är öppet. Nyckelord: Ledarskap, konfliktförebyggande arbete, konflikthantering, kommunikation, förtroende

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)