Vad händer efter KY? En studie om vad KY-studenter gör efter examen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel, träffsäker och utvecklingsbar. Enligt de senaste undersökningarna från SCB (2007) får nio av tio studenter arbete eller startar företag efter avslutad KY-examen. Detta examensarbete har genomförts på KY-studenter som har studerat i Nyköping. Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att undersöka vad studenterna gör efter avslutad utbildning och på vilka sätt KY som utbildningsform möjliggjort etablering på arbetsmarknaden. Dessutom ingick också i syftet att undersöka vad studenterna tyckte om sin utbildning. Undersökningen har varit av kvantitativ och kvalitativ metod i form av 27 enkäter och två halvstrukturerade intervjuer. Uppsatsen har analyserats utifrån en teoretisk avgränsning om erfarenhetsbaserat lärande samt det livslånga lärandet. Resultatet visar att studenterna i stor utsträckning arbetar inom sitt utbildningsområde, att utbildningen i viss grad motsvar de kunskaper de behöver i sitt dagliga arbete och att de allra flesta tycker sig ha ett intressantare arbete med bra löneutveckling. Resultatet visar också att mer än hälften förvärvsarbetade innan aktuell KY-utbildning och att de i det stora hela är de nöjda med sin utbildning. De som är minst nöjda med utbildningen är de som inte arbetar inom relevant utbildningsområde. Praktikformen LIA (lärande i arbete) har till stor del bidragit till att flera fått arbete. Ingen har startat företag vare sig före, under eller efter utbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)