Sjuksköterskans erfarenhet av att möta utlandsfödda föräldrar inom barnhälsovården

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Av Sveriges befolkning är ca 1,7 miljoner utlandsfödda. Det medför att inom barnhälsovården möter sjuksköterskan utlandsfödda föräldrar och kunskap om transkulturell omvårdnad är betydelsefullt för att kunna möta familjen och ge en god omvårdnad. Syftet var att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att möta utlandsfödda föräldrar inom barnhälsovården. Metoden är en kvalitativ intervjustudie med 10 sjuksköterskor i barnhälsovården. Resultatet analyserades med innehållsanalys. Det ansågs vara viktigt att skapa sig en bild av familjen och ha ett öppet förhållningssätt, då föräldrarna inte hade samma synsätt, erfarenheter och kunskap kring barnhälsovård. Tolk behövdes för att kunna kommunicera och både positiva och negativa erfarenheter framkom. Studiens slutsats belyser vikten av att möta föräldrarna med ett öppet förhållningssätt samt vara villig att ta del av föräldrarnas kultur för att ge hela familjen en god omvårdnad som står i samspel med deras ursprung och kultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)