_”When my depression hits me” - Unga vuxnas upplevelser av depressionsmemes

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Lovisa Niklasson; Michaela Åberg; [2022-02-17]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Depressionsmemes är en typ av media på internet med humoristiskt innehåll. De berör psykisk ohälsa och är ett stort och växande fenomen bland unga. Forskning på depressionsmemes domineras av sociologiska perspektiv och få studier finns kring hur interaktionen med materialet upplevs. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka unga vuxnas upplevelse av interaktionen med depressionsmemes och betydelsen av denna upplevelse för deras psykiska mående. Tio semistrukturerade intervjuer gjordes med informanter mellan 18–30 år. Data analyserades med tematisk analys, från vilken det skapades två huvudteman och sex underteman. Resultatet visade att våra informanter upplevde att depressionsmemes ofta förbättrade deras humör, bland annat genom ökad förståelse för och distans till sitt eget mående, samt en känsla av gemenskap. Informanter beskrev hur depressionsmeme-kulturen förhåller sig till psykisk ohälsa på ett sätt som skiljer sig från samhällsnormer, vilket upplevdes ha positiva effekter. Informanter beskrev också eventuella negativa konsekvenser av depressionsmemes, till exempel att normalisering av lidande riskerar att leda till känslor av att inte kunna påverka sin situation. Resultatet diskuteras i relation till forskning kring emotionsreglering och humoristisk kognitiv omtolkning. Avslutningsvis diskuteras depressionsmemes som en kultur där samtal om psykisk ohälsa sker bortom medicinska diagnoser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)