ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG OM SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TEORI I PRAKTIK INOM HEMSJUKVÅRDEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Rebecka Youssef; Hüsna Yurdagül Ibrahim; [2021-05-07]

Nyckelord: Arbetsterapi;

Sammanfattning: Bakgrund Arbetsterapeuter arbetar på olika verksamheter och tillämpar olikaarbetsterapeutiska teori och praxismodeller, detta resulterar i att arbetsterapeutersarbetssätt skiljer sig beroende på vart de arbetar. Arbetsterapeutens uppdrag ihemsjukvården är att aktivt delta i en individs planering och utförarehabiliteringsinsatser i hemmet, särskilt boende och på korttidsenheter. Ihemsjukvården finns det ett kunskapsgap i hur arbetsterapeuter tillämpar teori ipraktiken.Syfte Syftet var att beskriva hur arbetsterapeuter i hemsjukvården resonerar om sittförhållningssätt till teori i praktiken.Metod Studien genomfördes genom en kvalitativ metod med en semistruktureradintervjuguide. Studien inkluderade sex arbetsterapeuter som arbetar/arbetat inomhemsjukvård. Databearbetning analyserades utifrån Graneheim och Lundmansinnehållsanalys.Resultat Ur analysen framkom följande tre huvudkategorier som beskrev deltagarnasförhållningssätt till teori i praktiken: “Teoritillämpning i praktiken”,“Erfarenhetsbaserad kunskap i praktiken” samt “Vikten av teori förprofessionen”.Slutsats Vissa deltagare tillämpade teori mer än andra då de ansåg teori som envägledning och styrka i yrkesrollen. Några deltagare arbetade mer utifrånerfarenhetsbaserad kunskap i arbetet då de ansåg att det vägledde lika mycketsom teori. Att arbeta utifrån teori och erfarenhetsbaserad kunskap ansågs ge likagod kvalité i mötet med klienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)