Företagsetablering på den svenska marknaden : en studie om tre svenska jeansföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Syfte:

Denna uppsats syftar till att ta reda på hur klädesföretag kan etablera sig på en redan mogen marknad. Detta har belysts genom att studera och analysera tre svenska jeansföretag. Målet var att finna vilka de viktigaste faktorerna är för att etablera klädesföretag på den svenska marknaden.

Metod:

Först genomfördes kvalitativa intervjuer med de tre jeansföretagen. Intervjuerna redogjorde för företagens etableringsstrategier samt identiteter, vilka användes som grund för de enkätundersökningar som sedan genomfördes. De kvantitativa enkätundersökningarna av företagens potentiella och befintliga kunder, gav svar på olika faktorers vikt vid köp av jeans. Undersökningen redogjorde även för konsumenternas varumärkesimage och preferens av varumärke.

Teoretiskt perspektiv:

Då denna uppsats handlar om ett utbyte mellan två parter, har vi valt att skriva ur såväl ett sälja- som ett köparperspektiv.

Epiri:

Empirin innefattar både den information vi fått under intervjuerna med de tre klädesföretagen och informationen från enkätundersökningarna.

Resultat:

100 procent av respondenterna anser att byxans utseende är överordnat priset. Företagens varumärken är därav mer eller mindre höginvolverande. Klädesföretag måste på grund av detta först och främst erbjuda en tilltalande produkt för att lyckas etablera sig. På dagens mogna marknad är det dock inte tillräckligt att konkurrera med klassisk marknadsmix även om denna kombineras med nätverksteori. Klädesföretag som vill lyckas etablera sig på den svenska marknaden måste arbeta med varumärkesbyggande processer, inriktade mot att skapa god image.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)