Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. ... vad säsongsanställda i frontlinjen bidrar med för ett företag i paketresebranschen. 2. ... hur man med hjälp av intern marknadsföring och internal brand strategy kan överföra ett företags interna servicekultur till säsongsanställda. Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med människor inom paketresebranschen som anses har haft insikt i fenomenet säsongsanställda. Uppsatsen har utformats i ett växelspel mellan deduktion och induktion vilket resulterat i en abduktiv forskningsmetod. Slutsats: Studiens slutsatser har visat att säsongsanställda bidrar med flera faktorer för att berika kundernas upplevelse och har således en stor betydelse för ett företag i paketresebranschen. Förutom den direkta kontakten med kunden är säsongsanställda även viktiga för att kunden själv skall kunna skapa mervärde för sin resa. Det har visat sig att kombinationen av att anställa rätt människor och att behålla de erfarna anställda är de största faktorerna för att överföra den interna servicekulturen ett företag har. Även ledningens exempel har en effekt på hur servicekulturen upptas av nyanställda. Nyckelord: säsongsanställda, intern marknadsföring, service management, servicekultur

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)