Ung i Orten : - En studie om identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett socialt utsatt område

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så kallat ”särskilt utsatt område” samt att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets kollektiva representationer (kollektivt accepterade utsagor) av det område de växer upp i påverkar deras sociala identitet. Studien genomförs genom narrativa intervjuer med ungdomar som växer upp i stadsdelen Vivalla i Örebro. Ungdomarnas narrativ analyseras med två olika analysmetoder, dessa är tematisk analys och diskursanalys. Studien visar, i likhet med andra studier, att identiteten skapas i samspel med andra och i relation till platsen. Studien visar också att de kollektiva representationerna påverkar ungdomarna i hög grad då ungdomarna ständigt utkrävs moraliskt ansvar för händelserna i området. Det tillhör också vanligheterna att ungdomarna blir föremål för viss grad av symboliskt våld. Detta leder till att de relevantgör en motståndsidentitet för att förändra narrativen om förorten och ”invandrare”. Det symboliska våldet binder dem ännu starkare vid platsen och ökar känslan av samhörighet med andra inom ”orten” samtidigt som klyftorna mellan ”orten” och de andra förstärks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)